021 - 55421898
021 - 55422748
پیچ و مهره

پیچ استیل

پیچ استیل : 

معمولاً انواع پیچ و مهره ها از نوع استیل آن هم موجود می باشد که بر اساس استاندارد گرید A 304 – A 316  می باشد . پیچ های استیل شامل پیچ شش گوش ( آچاری ) استیل – پیچ آلن استیل – آلن مغزی استیل – آلن گل قارچی استیل – پیچ متری استیل – پیچ استوانه استیل – پیچ سرتخت استیل – پیچ خودکار استیل – پیچ شیروانی استیل – پیچ MDF استیل – پیچ تلگرافی استیل و ... می باشد . استانداردهای پیچهای استیل براساس زیر می باشد : 

استاندارد DIN  : 

DIN931 / DIN 933 / DIN7991 / DIN975 / DIN 7985 / DIN 571/ … 

ASTM 193 / ISO 7380 

 
تولید کننده پیچ و مهره