021 - 55421898
021 - 55422748
پیچ و مهره

بولت صفحه ستون(انکر بولت)

انکر بولت : 

انکر بولت ( بولت صفحه ستون ) مفتول های L  شکل هستند که انتهای آنها رزوه شده است و در داخل بتن قرار می گیرد و به صفحاتی پیچ می شوند تا به وسیله آن بتوان قطعات فلزی را به بتن اتصال داد . پرکاربردترین  انکر بولت ها در فونداسیون ساختمانها مورد استفاده قرار می گیرد . 

 
تولید کننده پیچ و مهره