021 - 55421898
021 - 55422748
پیچ و مهره

مهره

مهره شش گوش شامل مهره شش گوش آهنی-مهره شش گوش فولادی-مهره شش گوش خشکه-مهره شش گوش گرید 8.8-مهره شش گوش گرید 10.9-مهره شش کوش گرید 2H-مهره شش گوش گرید 2HM-مهره شش گوش گرید 4-مهره شش گوش استاندارد A194-مهره شش گوش استاندارد A304-مهره شش گوش استاندارد A316-مهره شش گوش استاندارد din 934-مهره شش گوش استاندارد A490-مهره شش گوش استاندارد din 6915-مهره شش گوش کلاس 8-مهره شش گوش کلاس 10-مهره شش گوش باریک-مهره شش گوش بلند-مهره شش گوش میلیمتر-مهره شش گوش اینچی-مهره شش گوش ریزآلمان-مهره شش گوش دنده ژاپنی-مهره شش گوش دنده میلیمتر-مهره شش گوش واشر دار-مهره شش گوش استیل-مهره شش گوش جوشی-مهره شش گوش چاک دار-مهره شش گوش کاسه نمدی-مهره شش گوش HV 

مهره استیل شامل مهره شش گوش استیل-مهره سر بسته استیل-مهره کاسه نمدی استیل-مهره واشر دار استیل-مهره شرکت نفتی استیل-مهره خروسکی استیل-مهره ریزآلمان استیل-مهره جوشی استیل 

مهره چاکدار شامل استاندارد din 979-مهره چاکدار تاجدار 

مهره جوشی شامل استاندارد din 928-مهره جوشی استاندارد din 929

 

تولید کننده پیچ و مهره